טפסים חוזים להורדה חינם

 חוזה שכירות להורדה חינם

  בקשה לרישום במקרקעין
בקשה לרישום הסכם שיתוף או הורשה או הסכם חלוקת עיזבון 
בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 
כתב שיפוי לרישום בית משותף 
התחייבות לרישום משכנתאות בטאבו 
הצהרה על היעדר חריגה והתחייבות בעת רישום בית משותף 
שטר שכירות 
שטר העברת זכות שכירות 
שטר העברת זכות שכירות ותיקון תנאי החכירה 
שטר העברת זכות שכירות חלקית ותיקון תנאי חכירה 
שטר תיקון תנאי חכירה
שטר תיקון שכירות
(הארכת תקופת השכירות) 
שטר תיקון שכירות
(הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות) 
שטר תיקון (פיצול) שכירות 
שטר תיקון תנאי חכירה (תוספת לחוזה) 
שטר ביטול זכות שכירות 
שטר זיקת הנאה